Följdrutinutgång

Via en följdrutinutgång kan kunden hämta uppgifter från alla mätningar som passerar VIOL till sitt eget system. Detta gäller även tilläggsuppgifter som tex prisräkning och lägesuppgifter.

Kunden anger i vilket eller vilka led, som säljare eller som köpare eller både säljare och köpare, som kunden vill ha uppgifter ifrån.

Händelser som genererar virkestransaktioner VIOL registrerar virkesmätningar och förändringar av mätningar. Förändringar av mätning beror på händelser som inträffat. En händelse kan vara:

 • nymätning
 • retroaktiv prisräkning
 • korrigering
 • omräkning enligt stickprov (kollektivtransaktion)
 • makulering

De olika händelserna hanteras av olika systemtjänster i VIOL. Varje gång en systemtjänst används för att registrera en händelse i VIOL genereras en virkestransaktion.

Meddelandestruktur följdrutinutgång
Transaktionsmeddelande
Segmentbeskrivningar

Virkestransaktioners löpnummer Alla transaktioner som skickas till en följdrutinutgång förses med löpnummer. Löpnummerserien startar med 1 för den första transaktionen. Löpnummerserien är obruten och stigande. Om två på varandra följande transaktioner inte har på varande följande löpnummer, t ex 12, 14 så saknas en transaktion.

Behörighet Beställaren i form av beställande företag har tillgång till transaktioner där beställaren ingår som part eller som aktör och där beställaren har fullmakt av part för åtkomst. För följdrutinutgången finns följande aktuella aktörer definierade:

 • säljare (part)
 • köpare (part)
 • befraktare
 • Transportföretag
 • Virkemätningsorganisation

Debitering SDC debiterar (enligt prislistan) det företag som beställt följdrutinutgång för varje transaktion som skickas till följdrutinutgången. Om filöverföring används tillkommer en avgift för varje filutskrift som görs på följdrutinutgången. En administrationskostand tillkommer vid registrering av en ny följdrutinutgång.

Upprätta beställning Blanketten Beställning SDCs generella följdrutinutgång fylls i av kunden och skickas till SDC. Beroende på kundens val skall delar av blanketten fyllas i av SDC. Blanketten returneras till kunden efter registrerad beställning.

Beställ/blankett

Vid MQ-överföring med MQ-klient eller MQ-server

 • Kunden anger sin IP-adress, portnr samt MQ-queuemanager vid överföring med MQ-server
 • SDC lägger upp MQ-kö och meddelar namnet på remotekö till kunden. Namnet på kön har formen FUMxxxMQ, där xxx är ett löpnummer.
 • Vid MQ-överföring kan man också välja att få filen i XML-format. Kön har även då formen FUMxxxMQ.

Vid FTP-överföring av filer

En MQ-kö används internt av SDC. Köns namn har formen FUFxxxMQ där xxx är ett löpnummer för köer som används för FTP-överföring. Filer bör hämtas/föras över binärt för att inte eventuell påverkas av FTP klienten. Kunden skall välja mellan att själv skapa filen eller att låta SDC skapa filen. Om kunden väljer att själv skapa filen:

 • Kunden kryssar i aktuell ruta.
 • SDC anger varifrån filen kan hämtas.

Om SDC skapar filen:

 • Kunden anger med vilken periodicitet filen skall skapas, dygn, vecka eller månad, och vid vilken tidpunkt.

Om SDC skall skicka filen till kunden:

 • Kunden anger sin IP-adress, userid, lösen, kundkatalog, kundfilnamn och FTP-parametrar vid överföringen.

Om kunden skall hämta filen:

 • SDC anger var filen kan hämtas.