Virkesorderingång

Genom en virkesorderingång registrerar kunden alla uppgifter rörande en virkesorder i sitt eget system. Sedan skickas den in till SDC via speciella register.

Allmänt-Virkesorderingång

Kunden skickar in virkesorder och VIOL lagrar virkesorder och förändringar av virkesorder. Förändringar av virkesorder kan vara:

 • Upprätta ny virkesorder
 • Ändra virkesorder
 • Makulera virkesorder

Meddelandestruktur_Virkesorderingång

Transaktionsmeddelande

Segmentbeskrivningar

Aktiviteter för en Virkesorderingång

 • Kunden skapar och uppdaterar Virkesordertransaktioner i eget affärssystem. Transaktionerna skall uppfylla de gränssnittskrav som är framtagna för Virkesorder-transaktioner.
 • Virkesorder-transaktioner överförs till SDC via en fast förbindelse antingen mha FTP eller MQ.
 • Om kunden använder ftp måste också en signal fil skapas som indikation på att det finns en Virkesorder-transaktionsfil klar för bearbetning i ftp-katalogen.
 • SDC tar emot Virkesordertransaktioner och behandlar dem i Viol-systemet.
 • I samband med bearbetningen i Viol-systemet skapas Svarstransaktioner över resultatet.
 • Svars-transaktioner skrivs på kundens MQ-kö och kommer att skickas direkt till kunden om överföringen mellan kund och SDC görs via MQ.
 • Om kunden använder ftp måste kunden mha en svarsbegäranfil begära att Svars-transaktionen skall flyttas från MQ-kö till fil på kundens FTP-katalog, därefter kan Svars-transaktionen hämtas med FTP.
 • Om en transaktion ej kan lagras i SDCs virkesorder system pga strukturella problem, t.ex segment i fel ordning eller dubbletter, så hamnar dessa på en felkö och ett larm genereras. SDC kommer då att meddela kunden att transaktionen är felaktig och måste rättas och skickas in på nytt. Överföring

Det är alltid kunden som skickar virkesorder-fil/meddelande till SDC , överföring mellan kund och SDC kan göras antingen med FTP (File Transfer Program) eller MQ (IBM Websphere Message Queue), det går också att använda Biztalk med MQ adapter istället för MQ.

Behörighet

Beställning av virkesorderingång kan göras där egna företaget är köpare i led 1 eller som virkeorderansvarig för annan köpare via fullmakt.

Namnsättning

Kunden väljer ett namn på virkesorderingången. Namnet godkänns av SDC om det inte redan är upptaget. Användarnamnet består av:

 • Två tecken som anger vilken funktion som användaren ska använda
 • Fyra tecken som anger det namn som användaren har valt

Exempel på namnsättning virkesorderingång, där ”kund” är det namn du som kund har valt:

Förkortning Funktion Exempel Funktion Exempel
vo virkesorderingång Vokund

Transaktionsfil En transaktionsfil är en fil med transaktioner. En transaktion är information om en händelse, t.ex skapande av en virkesorder. En transaktionsfil skall bestå av en filheader för filen, en meddelandeheader för varje transaktion, transaktioner enligt gränssnittsbeskrivning och en avslutande trailer för att indikera att filen är komplett.