Redovisning

I Biometrias tjänster för redovisning, uppföljning och underlag för avräkning definieras affärsuppgörelsen mellan säljaren och köparen av råvaran. Materialslag, priser, volymuppgifter och transportuppgifter är exempel på uppgifter som kan omfattas av definitionen.

VIOL tar emot leveransinformation från mätplatstjänsten DORIS samt från övriga tjänster för inrapportering av mätdata.

Leveransinformationen integreras med informationen om affärsuppgörelsen och bearbetas vidare. Resultatet av bearbetningen utgörs av underlag som exempelvis anger vad köparen ska betala säljaren, ersättning för utförda transporttjänster samt kvantitets- och kvalitetsinformation för utförda leveranser.

Informationen i resultatunderlagen tillhandahålls kunderna på följande tre principiella sätt:

Mätbesked

Mätbesked ger kunden tydlig och detaljerad information om den levererade råvaran. Med hjälp av mätbeskedet har kunden kontroll över kvantiteter och värden.

Mätbesked är den handling som säljare och köpare får efter det att en leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt.

Som kund har du möjlighet att själv välja vilka leveransintervall som ska gälla för redovisningen – per månad, vecka, dag eller händelse – information som tillsammans med uppgifter om levererade kvantiteter och värden ligger till grund för mätbeskedet.

Beställningen av mätbesked administreras av köparen och kan beställas i flera olika varianter.

Läs mer om Mätbesked

VIS

Tjänsten är ett informationssystem som presenterar information om redovisade, avlämnade och avvisade kvantiteter. Snabbt och enkelt ger det dig ett underlag för planering, redovisning och uppföljning.

VIS bidrar till effektivare administration för parter inom virkes- och energiredovisning med transparenta underlag för uppföljning och redovisning.

Informationen uppdateras kontinuerligt vilket innebär att du kan se informationen i samma stund som den sänds in till och godkänns i VIOL.

Informationen lagras i fastställda format och standards för fortsatt bearbetning och integration med annan information i kundsystemen. ( Se ”Följdrutinutgång” nedan.)

Läs mer om VIS

Följdrutinutgång

Genom Biometrias tjänst för leverans av data (FU), möjliggörs att kunden via egna system får information gällande alla affärer och leveranser som hanteras i Biometrias tjänster där kunden själv är part. Ett standardiserat gränssnitt erbjuder kunden flexibilitet ifråga om informationsinnehåll och tidsintervall för överföring av data. Realtidsöverföring kan tillämpas.

Läs mer om Följdrutinutgång

Prisräkning

Biometrias tjänst för prisräkning hanterar råvaruprislistor, beräknar råvaruvärden och ger underlag för fakturering av råvaruleveransen.

I en råvaruprislista framgår de villkor som styr hur råvarupriset ska beräknas.

Prisräkning kan ske på i marknaden normalt förekommande kvantiteter. Råvarans kvalitet, tidpunkt för leverans och transportavstånd är exempel på villkor som kan styra råvarupriset.
Råvaruvärdet beräknas när information om råvaran möter prislistan. Resultatet av prisräkningen kan affärsparterna ta del av via Biometrias informationssystem (VIS), mätbesked och följdrutinutgång (FU).

Läs mer om Prisräkning

Certikonto

Med ett kontosystem för certifierade volymer kan Biometrias kundföretag enkelt hålla reda på hur stora volymer certifierad råvara som man köpt respektive sålt. Uppföljningsmöjligheter vid valfri tidpunkt med full spårbarhet. I Certikonto kan för närvarande certifierade volymer enligt PEFC och FSC:s regelverk hanteras baserat på certifieringsorganisationernas regelverk.

Certifierade kvantiter tillförs automatiskt via VIOL i realtid så att informationen finns tillgänglig i Certikonto när mätningstransaktionen sparats i VIOL.

Läs mer om Certikonto